معرفی دیپارتمنت جراحی

تاریخ تاسیس : دیپارتمنت جراحی در سال 1374 تاسیس گردید است

مضامین دیپارتمنت : جراحی عمومی ، جراحی اطفال ، جراحی صدر ، جراحی یورولوژی ، جراحی ارتوپیدی ، جراحی تروماتولوژی ، جراحی عصبی ، جراحی نسایی ولادی ، انستیزی ، چشم ، گوش وگلو وطب عدلی

حوزه فعالیت ها :

 • تدریس مضامین مختلف لکچر در صنوف مختلف فاکولته
 • کار های عملی وپراکتیک با محصلان ومحصلان ستاژیر در بخش های مختلف در سرویس جراحی شفاخانه
 • کارهای عملی درشفاخانه کدری
 • ایراد کنفرانس در سالون
 • انجام کارتحقیقی در ساحه ( شفاخانه )
 • انجام کار اداری در داخل دیپارتمنت
 • برگزاری جلسات در داحل دیپارتمنت

تعداد اساتید : یک نفر به حیث آمر دیپارتمنت و12نفر به حیث استادان بر حال

رتب علمی :

 • 3 استاد دارای رتب علمی پوهنوال
 • 2 استاد دارای رتب علمی پوهندوی
 • 5 استاد دارای رتب علمی پوهنمل
 • 3استاد دارایرتب علمی پوهنیار

تجهیزات : دیپارتمنت جراحی برای پیشبرد امورات اداری خویش یک پایه کمپیوتر ، یک پایه پرنتر و دومیز اداری دارد.

تعداد محصلان فارغ شده از این دیپاتمنت : دیپارتمنت جراحی دیپارتمنت فارغ ده نمی باشد .