معرفی و پیشینه دیپارتمنت داخله

1 -  معرفی دیپارتمنت :

دیپارتمنت داخله جزء ساختاری و وظیفوی پوهنحی طب می باشد. این دیپارتمنت از بدو تاسیس پوهنحی طب آغاز به کار نمود. بعد از منظوری تشکیل دیپارتمنت داخله از جانب مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، با داشتن چهار تن استاد کدری ، بحیث دیپارتمنت مستقل در چوکات پوهنحی طب هرات به فعالیت خویش ادامه داد.

2 -  امکانات و تجهیزات :

دیپارتمنت داخله طی این مدت از امکانات محدود هم از لحاظ مکان و هم از لحاظ مواد درسی و سامان و وسایل ممد درسی برخوردار بوده است. در حال حاضر این دیپارتمنت از لحاظ امکانات و تجهیزات تحصیلی بطور نسبی خوب بوده که از جمله امکانات که در اختیار محصلان قرار دارد کتاب خانه پوهنحی، کامپیوتر لب پوهنحی همراه با انترنت، اتاقهای درسی لکچر مجهز با پروجکتور، و برای کار عملی این دیپارتمنت و تمام پوهنحًی شفاخانه کدری نداشته و از همکاری شفاخانه حوزوی استفاده مینماید . اتاق کاری دیپارتمنت برای استادان، مجهز با کامپیوتر و انترنت موجود است.