معرفی دیپارتمنت داخله:

1 -  معرفی دیپارتمنت :

دیپارتمنت داخله جزء ساختاری و وظیفوی پوهنحًی طب می باشدکه درسال 1375 به حیث یک دیپارتمنت مستقل درچوکات پوهنحًی طب پوهنتون هرات شروع به فعالیت کرد.

 -  اسامی و تعداد استادان :

شماره

 

اسم

 

تخلص

 

رتبه علمی

 

درجه تحصیل

 

ملاحظات

1

خلیل احمد

آذر

پوهاند

 ,MDماستر

استاد

2

محمد عمر

صمیم

پوهنیار

 ,MDماستر

استاد

3

محمد انور

انور

پوهنمل

 ,MDماستر

استاد

4

سید احمد

فضلی

پوهنمل

 ,MDماستر

استاد

5

عبدالمومن

واثق

پوهنمل

,MDلیسانس

آمردیپارتمنت و استاد  ( عقلی – عصبی)

6

مسعود

معین

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد

7

عایشه

حیدری

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد ( عقلی – عصبی)

8

امید

نهضت

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد

 

3- وضعیت فعلی :

در حال حاضر دیپارتمنت داخله بایک نفربه حیث آمروداشتن 7 تن استاد فعالیت می نماید. مضامینی که توسط  استادان این دیپارتمنت تدریس می گردد عبارت از داخله، عصبی، عقلی، علوم سلوکی؛ مضمون راجع به اعتیادواخلاق طبابت می باشد. تدریس و آموزش مضامین به اساس سیستم کریدیت تطبیق می گردد.

مضامین مربوط دیپارتمنت داخله، داخله درطی 6 سمستر برای صنوف سوم، چهارم و پنجم طب معالجوی تدریس می گردد. مضامین عقلی، عصبی و علوم سلوکی در صنف پنجم تدریس میگردد. و اخلاق طبابت در صنف اول تدریس میگردد. مضامین عقلی و عصبی در طی دو سمستر ( سمستر اول صنف پنجم و سمستر دوم صنف پنجم ) تدریس گردیده.

کریکولم و مفردات درسی مطابق کریکولم پوهنتون طبی کابل و کریکولم جدید ارسالی وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد.

حوزه های کاری:

دیپارتمنت داخله و دیگر دیپارتمنت های پوهنحًی طب، دیپارتمنت های فارغده نبوده دیپارتمنت تکمیلی میباشند بناَ فارغان آن همان فارغان فاکولته طب است.و فارغ التحصیلان پوهنحًی طب می توانند بحیث دوکتوران جوان در عرضه خدمات صحی به جامعه ایفای وظیفه نمایند. فارغان طب می توانند در بخش های مختلف صحت عامه مانند بخش های معالجوی، وقایوی، تشخیصیه، تحقیق و ریسرچ و نیز در بخش تدریس در موسسات تحصیلات عالی اشتغال ورزند.