شناسنامه دیپارتمنت اطفال

          دیپارتمنت اطفال یکی از سابقه دارترین دیپارتمنت های پوهنحی طب هرات بوده که از بدو تاسیس این فاکولته (سال 1370) در تشکیل آن گنجانیده شده است. این دیپارتمنت از ابتدا با داشتن سه استاد هریک محترم پوهاند دکتور دکتور جان آقا غفوری، پوهندوی دکتور غلام نقشبند آرام و پوهنمل دکتور خلیل الله توکل تاسیس گردید. این اساتید تا شروع تدریس مضمون اطفال، در تدریس سایر مضامین مانند فیزیولوژی، ویرولوژی و یکتعداد مضامین دیگر همکار بوده اند. محترم پوهندوی دکتور غلام نقشبند آرام به تاریخ   11011395 طی مکتوب شماره ( 273  ) و محترم پوهنمل دکتور خلیل الله توکل به تاریخ   20 / 06  /  1396 طی مکتوب شماره ( 1676  ) تقاعد نمودند.

دیپارتمنت اطفال طی سالیان متمادی با پیوستن مضامین جلدی و رادیولوژی روند انکشاف خود را پیموده است. با معیاری شدن کادر های پوهنتون ها، تدریس مضمون جلدی با تقرر محترمه پوهنمل دکتور رمزیه کاکر از سال 1384 در چوکات دیپارتمنت اطفال آغاز گردید. استاد موصوفه تا الحال به تدریس این مضمون مصروف میباشد.  در سال    1384  محترم پوهنمل دکتور عبدالملک هوشمند منحیث استاد مضمون جلدی در دیپارتمنت جذب گردید، که انفکاک استاد موصوف به تاریخ   2708 / 1396  طی مکتوب شماره (  2835 ) بنابر ترک وظیفه انجام شد.

دیپارتمنت اطفال فعلا" شش عضو دارد، که اسامی ایشان از لحاظ رتب علمی قرار ذیل ست:

  1. پوهاند دکتور جان آقا غفوری تاریخ تقرر سال 1374، استاد مضمون اطفال
  2. پوهنیار دکتور رمزیه کاکر تاریخ تقرر 16/8/1384، استاد مضمون جلدی
  3. پوهنمل دکتور عبدالقدیر قادر تاریخ تقرر30/09/1390 استاد مضمون رادیولوژی
  4. پوهنیار دکتور بصیر احمد عرفان تاریخ تقرر01/08/1396استاد مضمون اطفال
  5. پوهنیار دکتور منیره یوسفی تاریخ تقرر12/03/1397 استاد مضمون اطفال
  6. پوهنیار دکتور سید رضا ولیزاده تاریخ تقرر //، استاد مضمون جلدی

از لحاظ سویه تحصیلی یک استاد داکتر، یک استاد ماستر و 4 استاد MD میباشند.

اساتید این دیپارتمنت علاوه بر تدریس مضامین تحت پوشش در پوهنحی، که همه مضامین کلینیکی اند، کار عملی و ستاژ را در بخش های مربوطه در شفاخانه حوزوی با محصلین و داکتر ستاژران انجام میدهند. همچنان استادان دیپارتمنت اطفال به عنوان کمک کننده و همکار در سایر دیپارتمنت ها (مضامین فزیک طبی و امبریولوژی و همچنان مضامین مربوط به دیپارتمنت اطفال را در پوهنحی ستوماتولوژی)، که دچار کمبود استاد هستند نظر به تقاضای دیپارتمنت مربوط و لزوم دید ریاست فاکولته طب از بدو تاسیس تا الحال اجرای وظیفه مینمایند. همکاری در بخش های اداری و تدریسی در مقاطع مختلف بخشی از خدمات دیپارتمنت را تشکیل میدهد.

هدف دیپارتمنت اطفال تربیه کادر های مجرب جهت خدمت صادقانه به مردم شریف وطن ما افغانستان میباشد. کادر های که توانائی تشخیص و تداوی امراض معمول را داشته و پروسیجر های معمول را انجام داده بتوانند. امراض تهدید کننده حیات را شناخته و کمک های اولیه را برای مریضان انجام داده بتوانند.  دکتوران جوان با تشخیص و اهتمامات مریضان عاجل آشنا بوده و همچنان اهتمامات وقایوی امراض ساری را در سطح افراد و جامعه در نظر داشته باشند. معاینات لابراتواری معمول جهت تشخیص امراض و توانائی تفسیر معاینات را بدست آورند. دیپارتمنت اطفال همواره در تکاپوی بلند بردن سطح علمی و تحصیلی اساتید و در نتیجه رسیدن به هدف داشتن یک جامعه سالم و صحتمند میباشد.

با احترام

پوهاند دکتور جان آقا غفوری

آمر دیپارتمنت اطفال