معرفی مختصر دیپارتمنت اطفال

دیپارتمنت اطفال یکی از سابقه دار ترین دیپارتمنت های پوهنحی طب هرات بوده که از بدو تاسیس این فاکولته (1370) در تشکیل ان گنجانیده شده است.این دیپارتمنت از ابتدا به 3 استاد ، تاسیس و تا شروع تدریس مضمون اطفال، در تدریس سایر مضامین مانند فزیولوژی،ویرولوژی و غیره همکار بوده است.دیپارتمنت اطفال در طی سالیان متمادی با پیوستن مضامین جلدی و رادیولوژی به ان روند انکشاف را پیموده است.این دیپارتمنت 6 عضو داشته که از لحاظ رتب علمی مشتمل اند بر:یک استاد پوهاند،یک استاد پوهنمل و 4استاد پوهنیار.

از لحاظ سویه تحصیلی یک استاد داکتر،یک استاد ماستر و 4 استاد MD.

مضامین شامل امتحان عبارت اند از:اطفال،جلدی و رادیولوژی.

اساتید این دیپارتمنت علاوه بر تدریس مضامین تحت پوشش که همه مضامین کلینیکی است کار عملی و ستاژ را در بخشهای مربوطه شفاخانه با محصلین و داکتر ستاژران انجام میدهند.همچنان استادان دیپارتمنت اطفال بعنوان کمک کننده و همکار در سایر دیپارتمنت ها(مضامین فیزیک طبی و امبریولوژی و پوهنحی استوماتولوژی) که دچار کمبود استاد است نظر به تقاضای دیپارتمنت مربوط و لزوم دید ریاست فاکولته طب از بدو تاسیس سهم فعال و بلا وقفه داشته اند. همکاری در بخشهای اداری و تدریسی در مقاطع مختلف بخشی از خدمات دیپارتمنت را تشکیل میدهد.

و تربیه داکتران مجرب که توانائی شناخت و تداوی امراض معمول و قدرت رجعت دهی مریضان را به دوکتوران مربوطه داشته باشند و نیز تربیه افراد متعهد وصادق در مسلک طبابت و تشویق دکتوران جوان به مطالعه دوامدار و موثر از اهداف این دیپارتمنت میباشد.