چکیده مقالات بهار سال ۱۳۹۷

 1. Food-Borne Helminthozoonoses and their importance in Public Health
 2. Muskmelon Cultivars Taste Test and Total Soluble Solid
 3. بایوتروریزم و خطرات آن
 4. بررسی عوامل موثر بر میزان حاصل دهی ګندم للمی در ولایت بادغیس
 5. بررسی میزان شیوع افکار و اقدام به خودکشی نزد مریضان مصاب به اختلالات روانی
 6. تاثیر تاریخ کشت بر حاصلدهی دانه و علوفه جواری (.Zea mays L) در شرایط اقلیمی هرات
 7. تغییر انتالپی در پروسه های کیمیاوی و فزیکی با استفاده از دستگاه بمب کالْریمتر
 8. دریافت عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده مرض Vitiligo
 9. روش های سنتی تهیه کشمش در ولایت هرات
 10. کنترول کیمیاوی کنه بادنجان
 11. معرفی خطرات مواد کیمیاوی و شیوۀ نگهداری مواد و تجهیزات در لابراتوار
 12. معرفی سیستم های اگروفاستری
 13. مقایسه دو روش واکسیناسیون علیه مریضه نیوکاسل با استفاده از واکسینهای لاسوتا و آی ۲ و تاثیر آن برشدت ایمینی زایی در طیور
 14. مقایسۀ تعیین حجم غدۀ پروستات توسط سونوگرافی با حجم واقعی آن در جریان عملیات جراحی پروستاتکتومی