1. قانون تحصیلات عالی ملکی
 2. تعدیلات قانون تحصیلات عالی۱۳۹۷
 3. پیشنهاد تعیین موضوع اثر اصلی برای ترفیع علمی ( ترجمه )
 4. چک لیست ارزیابی پروپوزل های پیشنهادی تحقیقی و موضوعات پشنهادی تالیف جهت ترفیع
 5. چک لیست- ارزیابی پروپوزل های پیشنهادی تحقیقی و موضوعات پشنهادی تالیف جهت ترفیع
 6. چک- لیست ارزیابی پروپوزل های پیشنهادی تحقیقی و موضوعات پشنهادی تالیف جهت ترفیع
 7. چک لیست ارزیابی پروپوزل های پیشنهادی تحقیقی و موضوعات پیشنهادی ترجمه جهت ترفیع
 8. رهنمای تهیه و پذیرش مقالات علمی جهت نشر در ژورنال بین المللی علمی  تحقیقی پوهنتون هرات
 9. رهنمود پیشنهاد پروپوزل
 10. رهنمود ترتیب اثر علمی
 11. طرزالعمل بازنگری برنامه های علمی
 12. طرزالعمل تفضیلی ایجاد و بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون هرات
 13. رهنمود جدید برای تهیه گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس مطابق طرزالعمل بازنگری برنامه_های علمی
 14. لایحه برگذاری انتخابات آمرین دیپارتمنت ها
 15. پالیسی بازنگری برنامه های علمی
 16. نکاتی دربارۀ امتحان زبان خارجی برای تقرر و ترفیع و تثبیت رتبۀ علمی