1. فارمت چک لیست ارزیابی دیپارتمنت ها
 2. فارمت چک لیست ارزیابی مدیران تدریسی و اجرائیه
 3. رهنمود ارزیابی فعالیتهای کمیته ها
 4. فارمت پلان تطبیقی سالانه
 5. فارمت گزارش تطبیق ارزیابی فعالیتهای اکادمیک استادان
 6. فارمت ارزیابی فعالیتهای اکادمیک فاینل
 7. فارمت گزارش ارزیابی خودی پوهنحی
 8. پلان عملیاتی بازنگری سالانه برنامه های علمی
 9. فارمت_گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس کمیته فرعی تضمین کیفیت به کمیته اصلی         دانلود فایل ورد
 10.  فارمت بازنگری سالانه ی برنامه های علمی            دانلود فایل ورد
 11.  فارمت گزارش ارزیابی خودی مرحله اول و مرحله دوم
 12.  فارمت گزارش ارزیابی خودی مرحله سوم
 13.  کتاب رهنمای پروسه اعتبار دهی پوهنتون ها

فارمت های مرحله اول ارزیابی از کیفیت تدریس

 1. پرسش نامه ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس                       دانلود فایل ورد
 2. رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای استادان              دانلود فایل ورد
 3. فارمت گزارش دهی استاد به آمر دیپارتمنت از تطبیق ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس             دانلود فایل ورد

فارمت های مرحله دوم ارزیابی از کیفیت تدریس

 1.  رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای آمران دیپارتمنتها
 2. رهنمود ارزیابی صنفی
 3. فارمت ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمر دیپارتمنت
 4. فارمت تحلیل پرسشنامه ارزیابی استادان توسط آمر دیپارتمنت
 5. فارمت گزارش دهی آمر دیپارتمنت به کمیته
 6. فارمت و چک لیست ارزیابی صنفی
 7. فارمت پاسخ دهی به پیشنهادهای محصلان