گزارش نشست رهنمودی ارزیابی صنفی

02 Jun, 2019

نشست رهنمودی پیرامون چگونگی ارزیابی صنفی/حضوری از کیفیت تدریس به هدف معرفی چگونگی تطبیق مرحلة دوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمر دیپارتمنت و هیئت همراه از طرف آمریت/واحد داخلی تضمین کیفیت به همکاری مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات برای آمران دیپارتمنت­ها و استادان پوهنحی­های مختلف پوهنتون هرات در سالون کنفرانسهای مولانا جامی برگزار گردید.

قرار است در سال جدید تحصیلی ارزیابی از کیفیت تدریس در مرحلة دوم چند­بعدی شود و به­علاوة نظرخواهی از محصلان توسط آمر دیپارتمنت، از کیفیت تدریس استادان به گونة حضوری در صنف توسط هیأت دو نفری (آمر دیپارتمنت و یکی از استادان بلندرتبه در دیپارتمنت) ارزیابی صورت گیرد.

در ابتدای برنامه، پوهنمل علی احمد کاوه، مسئول واحد داخلی تضمین کیفیت پیرامون طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی و بویژه مراحل سه­گانة ارزیابی در هر سمستر و چگونگی اجرای آن و گزارش­دهی به مسئولان و کمیته­ها روشنی انداخته پرسش­نامه، رهنمود و چک­لیست ارزیابی­ها را به صورت مختصر به شرکت­کنند­گان معرفی نمود. سپس، پوهنمل محمد نعیم ملکی، مسئول مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات دربارة چک­لیست ارزیابی حضوری/صنفی و چگونگی دیدن شواهد هر معیار و ارزیابی و نمره­دهی استادان توضیحات مفصلی به شرکت­کنندگان ارایه نمود.

برنامه با بحث آزاد و نقد و نظر و پرسش و پاسخ شرکت­کنندگان به پایان رسید.