چهاردهمین سالروز قانون اساسی افغانستان عنوان محفلی بود که در پوهنتون هرات تجلیل گردید.

15 Jan, 2018

در این محفل محمد آصف رحیمی والی هرات، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، معاونان، رؤسای ادارات دولتی، برخی روسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی، جامعۀ مدنی، علما، استادان و محصلان اهم از خانم و آقایان اشتراک داشتند.

 پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات پس از سخنان خیرمقدم و تبریکی چهاردهمین سالروز تجلیل و گردامیداشت از قانون اساسی کشور، این قانون را یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه خوانده و افزود: این قانون حدود حقوقی اتباع کشور، نظم و ثبات وانکشاف اجتماعی و رفاه عمومی را مشخص نموده، در مقابل بی مبالاتی ها و سرکشی ها و نقض آن، خط سرخ هرگونه تخطی از مواد آن می¬باشد.

بعداً والی هرات، ارزش های قانون اساسی متکی بر تامین حقوق اتباع، توازن و عدالت و منافع عمومی را بدون هرگونه تبعیض و امتیاز تشریح نموده گفت: قانون اساسی افغانستان منبعث از ارادۀ مردم بوده، حقوق شهروندی، کرامت انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی شامل آزادی بیان واندیشه را تضمین نموده است.

والی هرات بر تعهد اداره محلی مبنی بر انجام تطبیق آن تأکید و آنرا مطابق ارزش های دینی و جامعه متمدن و مردم سالار خواند.

پوهنمل میرویس ایوبی در یک بررسی تیوریکی، پیرامون نظام حقوقی موضوع و برخی موانع تطبیق قانون اساسی و شرایط زمانی و مکانی آن صحبت نموده افزود: بدون نظم و ثباتی که در قانون پیشبینی شده، جامعه از حالت پویایی باز مانده بهمین دلیل تعارض و تقابل در قبال مفاد آنرا سرکشی تلقی و آنرا مخالف همزیستی مسالمت آمیز دانست و از عدم تطبیق مفاد آن ابراز نگرانی نمود.

در بخش دیگر سید غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه ولایت هرات با مرور مفاد هشت قانون اساسی در 95 سال گذشته، بخش ها و فصول قوانین اساسی به ویژه قانون اساسی 1382 را تشریح، ارزش های ملی و مرزهای حقوقی آنرا از لحاظ کمی و کیفی، برجسته ساخت.

 پوهندوی عبدالرؤف مخلص استاد پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی، به لحاظ فقهی و عملی قانون اساسی افغانستان را به بررسی گرفت و به عنوان عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی، آنرا برگرفته از ارزش های ملی و اعتقادی و ابعاد خارجی آن دانست.

استاد مخلص مواد اول، دوم، سوم ویکصدوسی ام قانون اساسی را تحلیل و بر اهمیت اجرایی آن تأکید و آنرا سند معتبر ملی برای تطبیق ارزشهای ملی واسلامی تلقی نمود.