پوهنتون هرات با دفتر هبیتات تفاهمنامه همکاری امضاء مینماید

29 Apr, 2018

زلمی نوابی مسؤول دفتر هبیتات در زون غرب همراه با هیئت همراهش با پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات دیدار نمود.
زلمی نوابی مسؤول دفتر هبیتات در زون غرب هدف از این دیدار را افزایش همکاری های علمی و همچنان امضاء تفاهمنامه همکاری با پوهنتون هرات عنوان نمود. وی افزود: دفتر هبیتات به اساس 5 برنامه بزرگ که در شهر هرات دارد خواهان جذب محصلان در برنامه کارورزی میباشد.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن استقبال از برنامه های این دفتر، وعده داده پوهنتون هرات آماده هرگونه همکاری با دفتر هبیتات میباشد.

در این جلسه در مورد صلح، میثاق شهروندی و شهر پاک بحث و گفتگو صورت گرفت