پایان ورکشاپ 5 روزۀ ارتقای کیفیت تحقیق برای استادان پوهنتون هرات

07 Mar, 2019

در مراسم پایان این ورکشاپ، پوهندوی دوکتور احمد شاه محمدی آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هدف از برگزاری این ورکشاپ را هماهنگی با کمیته های تحقیق پوهنحی ها جهت ارتقای کیفیت تحقیق در پوهنتون عنوان نمود. وی همچنان گفت: در این ورکشاپ پروپوزلهای تحقیقی معیاری که به صورت گروپی آماده گردیده جهت تمویل به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد.

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات نیز در مورد اهمیت تحقیقات علمی صحبت نمود وی همچنان گفت: خوشبختانه با افتتاح مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات و همکاری وزارت تحصیلات عالی و مقام ولایت هرات در زمینه به دسترس گذاشتن بودجه لازم به این مرکز، شاهد تحقیقات علمی معیاری خواهیم بود.

در پایان هیئت رهبری پوهنتون به ارائه کنندگان و اشتراک کنندگان این ورکشاپ تقدیرنامه توزیع نمودند.