وزارت تحصیلات عالی رسماً صلاحیت استقلالیت مالی را به پوهنتون هرات تفویض نمود.

08 Aug, 2018

در محفلی که به همین مناسبت در سالون کنفرانسهای پوهنحی زراعت برگزار شد دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی و هیئت همراه¬شان، محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات، پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، داکتر نور احمد حیدری نماینده شورای ولایتی هرات، نجلا دهقانژاد نماینده مردم در پارلمان، مسئولین دفترUSWDP، روسای ادارات دولتی، معاونان پوهنتون، روسای پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت¬های پوهنحی¬ها حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از قرآن¬کریم آغاز گردید، سپس پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات از وزارت تحصیلات عالی و دفتر USWDP که در زمینه سازی کسب استقلالیت مالی برای پوهنتون هرات تلاش نمودند، تشکر و قدردانی نموده و آنرا در راستای خودکفایی پوهنتون هرات به خصوص انجام تحقیقات علمی مهم خواند.

رئیس پوهنتون هرات با اشاره به مفاد کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات، آنرا را به فال نیک گرفته و استقلالیت مالی را اساس انکشاف اقتصادی در کنار انکشاف اکادمیک عنوان کرد.

در ادامه دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی در مورد تفویض صلاحیت مالی برای پوهنتون هرات معلومات داده، استقلالیت مالی پوهنتون ها را یکی از مسائل مهم و اساسی برای تغییر وسیستم سازی عنوان کرده و آنرا در جهت بلند بردن سطح کیفیت تدریس، ارائه خدمات با کیفیت و بهبود وضعیت اقتصادی مهم خواند.

سپس محی الدین نوری معاون و سرپرست ولایت هرات ضمن تبریکی، کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات را در جهت ارائه خدمات با کیفیت تحصیلی مهم خواند و از هیئت رهبری پوهنتون هرات خواست تا با ابتکار عمل از این فرصت بیشترین استفاده را ببرند.

وی با تأکید بر اینکه این فرصت میتواند باعث رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و تضمین آن و بهبود تجارت گردد از پوهنتون هرات و سکتور خصوصی خواست با ایجاد ارتباطات و همکاری گامهای عملی بردارند.

متعاقباً سپوژمی وردک معین مسلکی وزارت امور زنان نیز کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات را تبریک گفت.
وحیدالله زرگر آمر استقلالیت مالی دفتر USWDP پریزنتیشن مقرره استقلالیت مالی را تشریح نمود.

پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در مورد اهمیت علمی استقلالیت مالی برای پوهنتون ها معلومات ارائه کرده و در مورد برنامه های وزارت تحصیلات عالی برای بهبود وضعیت و انکشاف تحصیلات عالی کشور صحبت کرده گفت: وزارت تحصیلات عالی متعهد به ایجاد تغییرات اساسی مطابق به نیازهای جامعه می باشد و از این پس نقش مسیردهی در سطح ملی را به عهده خواهد گرفت تا پوهنتون¬ها براساس آن بتوانند برنامه های خود را تدوین نموده و انکشاف در سطح جامعه به صورت یکسان انجام پذیرد.

در اخیر سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت و داکتر نوراحمد حیدری نماینده شورای ولایتی هرات نیز کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات تبریک گفتند و آنرا در رشد و پیشرفت برنامه ها و دستیابی پوهنتون هرات به پلان های استراتیژیک مؤثر خواندند.