ورکشاپ معرفی پلان استراتیژیک برای محصلان پوهنتون هرات

03 Jul, 2019

ورکشاپ معرفی پلان استراتیژیک پوهنتون هرات برای محصلان پوهنتون توسط مرکز انکشاف مسلکی در سالون کنفرانس­های امیرعلی شیرنوایی واقع پوهنحی اداره و پالیسی عامه برگزار شد

این ورکشاپ توسط پوهنیارعبدالولی جمشیدی استاد پوهنحی اداره و پالیسی عامه پیش برده شد و پیرامون پلان استراتیژی که شامل دیدگاه، مأموریت، رسالت، حکومت داری خوب، برنامه های علمی، زیرساخت ها، دسترسی به تحصیلات عالی و پلان عملیاتی میباشد، معلومات ارائه کرد.