ورکشاپ معرفی استراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

16 Sep, 2018

480 تن از محصلان ذکور و اناث پوهنتون هرات در ورکشاپ معرفی استراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی، پالیسی منع تبعیض و معرفی پلان 5 ساله جندر پوهنتون هرات شرکت کردند.
آنجلا سروری مدیری عمومی جندر پوهنتون هرات ضمن خوش آمدگویی به محصلان، در مورد استراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی، پلان 5 ساله جندر پوهنتون هرات و پالیسی منع تبعیض معلومات داده گفت: پلان تطبیقی جندر پوهنتون هرات براساس استراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی به هدف افزایش سهم زنان در تحصیلات عالی و نیز مصئون ساختن محیط آموزشی برای زنان و دختران تهیه شده است.
او افزود: فراهم نمودن زمینه های تساوی جندر در نهادهای تحصیلی و ایجاد فضای محفوظ و مصئون که در آن مردان و زنان بدون آزار و اذیت به صورت آزادنه و خلاقانه تحصیل و کار نمایند از دیگر اهداف پلان 5ساله جندر پوهنتون هرات است.
این ورکشاپ با اجرای نمایشنامۀ یی با موضوع تشویق خانواده ها برای فرستادان دختران¬شان به محیط های تعلیمی و تحصیلی پایان یافت.