ورکشاپ روش تدریس

17 Feb, 2018

23تن از استادان پوهنتون هرات برای ارتقای ظرفیت های مسلکی در ورکشاپ روش جدید تدریس (OBE-ESL) که توسط مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات راه اندازی گردیده است، اشتراک مینمایند.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات طی بازدید از این ورکشاپ، برگزاری ورکشاپ تدریس محور را موثر خوانده و تأکید نمود تا استادان از این ورکشاپ استفاده اعظمی برده و در ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت به محصلان، تمام سعی و تلاش خود را انجام دهند

رئیس پوهنتون هرات از برگزار کنندگان این ورکشاپ و همچنان وزارت تحصیلات عالی و بانک جهانی (HEDP) که تمویل کننده این ورکشاپ بودند نیز اظهار قدردانی نمود.

این ورکشاپ توسط پوهنیار محمد نعیم ملکی و پوهنمل توفیق سرورزاده پیش برده می¬شود و مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.