ورکشاپ رهنمودی تهیۀ پلان بهبود کیفیت پوهنحی ها و دیپارتمنت برگزار شد.

07 Aug, 2018

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون ورکشاپ رهنمودی تهیۀ پلان بهبود کیفیت پوهنحی¬ها و دیپارتمنت¬های پوهنتون هرات را امروز با حضور پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، روسای پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت ها در سالون کنفرانس های امیرعلی شیرنوایی برگزار نمود.
ابتدا پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات را تبریک گفته و از روسای پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت ها خواست در جهت بهبود کیفیت تدریس، انجام تحقیقات علمی و همچنان در راستای آماده سازی پلان شش ماهۀ بهبود کیفیت دیپارتمنت و پوهنحی تلاش و کوشش نمایند.
در ادامه پوهنمل علی احمد کاوه مسئول واحد داخلی تضمین کیفیت IQAU و عضو کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هدف از برگزاری این ورکشاپ را معرفی معیارها و شاخص¬های تضمین کیفیت عنوان کرده و سپس به معرفی معیارهای تضمین کیفیت پرداخته و همچنان فارمت بهبود پلان کیفیت شش ماهه پوهنتون هرات توضیح داد.