ورکشاپ رهبری خدمتگذار

09 Jul, 2018

دومین ورکشاپ رهبری خدمتگذار توسط مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات راه اندازی گردید.
این ورکشاپ به مدت 5 روز برای 15 تن از استادان و کارمندان پوهنتون هرات در اتاق کنفرانس های پوهنحی حقوق به هدف ارتقاء ظرفیت استادان پیرامون رهبری خدمت¬گذار راه اندازی گردید که توسط آقای لارز مسئول دفتر مـورنینگ استار، پیش برده می¬شود