ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی

15 May, 2019

ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهادهای تحصیلی زون غرب امروز از طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی با همکاری بانک جهانی  (HEDP) در پوهنتون هرات با حضور هیئت مهمان از ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، معاونان پوهنتون، نمایندگان موسسات تحصیلات عالی خصوصی و استادان پوهنتون هرات در سالون کنفرانسهای پوهنحی زراعت پوهنتون هرات راه اندازی گردید.

در ابتدا پوهنمل توفیق سرورزاده معاون علمی پوهنتون هرات ضمن تأکید بر ارتقای کیفیت در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی برگزاری چنین ورکشاپ هایی را قدم مهم در اعتباردهی و ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت عنوان کرد.

در ادامه پوهنوال دوکتور امان الله فقیری  به تفسیر معیارات یازده گانه چهارچوب تضمین کیفیت پرداخته و سپس پوهندوی اسدالله صمدی در مورد کورس پالیسی، پلان بهبود تدریس و پلان انفرادی برای حاضرین معلومات داد.

متعاقباً پوهنوال دوکتور محمد ظریف شریفی به ادامه تفسیر معیارات یازده گانه چهارچوب تضمین کیفیت پرداخته و همچنان در اخیر به سوالات اشتراک کنندگان از سوی هیئت ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی پاسخ ارائه گردید.