ورکشاپ استقلالیت مالی و مشارکت عامه و خصوصی برگزار شد.

31 Dec, 2017

ورکشاپ استقلالیت مالی و مشارکت عامه و خصوصی پوهنتون ها در اتاق آموزشی دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات، مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت.

درورکشاپ دو روزه که به همین منظور با شرکت معاونیت مالی واداری و  آمرین مالی-حسابی، تهیه وتدارکات و منابع بشری برگزار شد، روی مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون های دولتی، چگونگی پیشرفت های 4 پوهنتون مرکزی کابل در عرصۀ استقلالیت مالی، پروسه ها، نقشه برداری امور مالی، تدارکاتی، منابع بشری و مالی-حسابی بحث های لازم صورت گرفت.

کار این ورکشاپ که به وسیلۀ وحیدالله فاروقی زرگر آمر تیم استقلالیت پوهنتون ها، محمد سلیم وردک متخصص ارشد منابع بشری، غلام مصطفی نوری مشاور مالی عامه وعبدالعلی ظریفی متخصص تدارکات عامه و قراردادها پیش برده شد، بعداً در یک جمع بندی همه جانبه محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات، کار ورکشاپ را مفید ومثبت ارزیابی نموده و از نحوۀ تدریس و ارائه پاسخ های مناسب تیم متخصصان مرکز در امور استقلالیت مالی پوهنتون ها، ابراز رضایت نمود.

معاون مالی واداری پوهنتون هرات تداوم برگزاری این گونه ورکشاپ ها را در ظرفیت سازی و توسعۀ دانش امور مالی و اداری پوهنتون موثر ارزیابی کرد.

 همچنان آمر تیم استقلالیت مالی پوهنتون ها، از شاملان ورکشاپ و سهم گیری فعالانۀ آنان در امر پیشبرد برنامه های ذکر شده، ابراز امتنان نمود واز همکاری های لازمه در این زمینه اطمینان داد.