ورکشاپ آموزش تداوی امراض ناشی از مواد رادیواکتیو برگزار شد.

17 Sep, 2018

ورکشاپ آموزشی تداوی امراض ناشی از مواد رادیو اکتیو برای محصلان پوهنحی های طب، زراعت و ساینس پوهنتون هرات امروز در سالون مولانا جامی برگزار گردید.
هدف از برگزاری این ورکشاپ ارائه معلومات در مورد خطرات ناشی از شعاع ایونایز کننده و کسانیکه با دستگاه های CT SCAN- X-RAY و MRI کار میکنند عنوان گردید.
این ورکشاپ توسط داکتر سبحان الله شاکر و نقیب الله اندر متخصصین بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان جهت ارتقای ظرفیت های مسلکی محصلان پیش برده شد.
در اخیر عبدالرزاق نصرت عضو آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب غرب نیز در رابطه به یافته های این آمریت پیرامون خطرات ناشی از اشعه معلومات داد.