ورکشاپ آموزش برنامۀ EDX برای 50 تن از استادان پوهنتون هرات برگزار شد.

07 Aug, 2018

این ورکشاپ توسط 3 تن از استادان پوهنتون هرات که در برنامۀ آموزشی EDX کشور هندوستان اشتراک داشتند، برگزار شد.
اشتراک کنندگان نحوۀ تدریس آنلاین از طریق این سیستم را فرا گرفتند؛ همچنان قرار است 5 تن دیگر از استادان پوهنتون جهت اشتراک در کورس¬های پیشرفته این سیستم عازم کشور هندوستان گردند.
سیستم آموزش آنلاین به زودی در پوهنتون هرات راه اندازی خواهد گردید.