نمایشگاه خلاقیت های علمی محصلان پوهنحی کامیپوترساینس امروز در پوهنتون هرات افتتاح گردید.

14 Apr, 2018

این نمایشگاه که با شرکت عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی، داکتر نوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی، استادان و محصلان افتتاح گردید، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن تقدیر از استعداد محصلان واستادان خلاق پوهنحی کامپیوترساینس، ابتکارات محصلان این پوهنحی را جهت راه اندازی این نمایشگاه درخورستایش خوانده گفت: محصلان نیروی پرتوان جامعه هستند که باید از توانایی و خلاقیت های آنان در جهت پیشرفت و ترقی کشور استفاده صورت گیرد . دکتور فایز، جوانان را به تلاش و فعالیت بیشتر در عرصه های علوم و تکنالوژی معاصر تشویق نمود. 

پوهنیار عاشق الله علیزی رئیس پوهنحی کامپیوترساینس هدف از ایجاد این نمایشگاه را معرفی تکنالوژی و مزایای آن به جامعه عنوان نموده گفت: این نمایشگاه با اشتراک صدتن از محصلان طی ۳۵ پروژه درشانزده غرفه با تقسیم پنج کتگوری و سیستم های مختلف راه اندازی شده، خلاقیت های محصلین این پوهنحی را به نمایش گذاشته است که میتواند معرف خوبی برای توانایی های آنها باشد.

وی خواهان حمایت از سوی مسؤولان دولتی و سکتور خصوصی جهت استفاده از سیستم های ساخته شده توسط این محصلان گردیده افزود: چنین برنامه های تخصصی نه تنها باعث ایجاد انگیزۀ کاری برای آنان میگردد، بلکه با بازار کار آشنا شده و بخاطر خلاقیت ها در رشته های شان تشویق شوند.

درعین حال سعید مسافر محصل صنف دوم و اشتراک کننده دراین نمایشگاه هدف از ایجاد این نمایشگاه را به نمایش را معرفی سیستم های مدرن در بخش های مختلف مدیریت و مزایای استفاده از سیستم های پیشرفته تکنالوژی در بخش های اداری، مدیریت، بازار و کار عنوان نمود. 
گفتنی است نرم افزارهای ساخته شده در این نمایشگاه نظام بهتر مدیریت، سیستم های هوشمند ترافیک، مدیریت تخنیک، تشخیص صدا دراپلکیشن های هوشمند، سیستم های مدیریت اطلاعات، آموزش الکترونیک، سیستم مدیریت پروژه، سیستم مدیریت طبی، سیستم مدیریت رستورانت، کتابخانه، خیاطی، دولت الکترونیکی، تماس های تلفونی، دیتابس مدیریت وظایف شهرداری، سیستم مدیریت پاسپورت، سیستم خانه امن خانه سبز و سایر بخش های الکترونیکی را شامل گردیده که درسالون لیلیه ذکور پوهنتون هرات بمدت سه روز به نمایش گذاشته شده است.