مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون برای 30 تن از استادان ورکشاپ یادگیری مبتنی بر نتیجه (OBE) و شاگرد محوری (SCL) را برگزار کرد.

17 Mar, 2019

مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون برای 30 تن از استادان ورکشاپ یادگیری مبتنی بر نتیجه (OBE) و شاگرد محوری (SCL) را برگزار کرد.

در مراسم افتتاحیه، پوهنمل توفیق سرورزاده معاون علمی پوهنتون پیرامون اهمیت برنامه های OBE-SCL  در سطح تحصیلات عالی سخنرانی کرده و از مرکز انکشاف مسلکی بخاطر برگزاری چنین برنامه ها تشکر نمود.

سپس علی احمد کریمی مسوول دفتر بانک جهانی در هرات پیرامون فرصت های موجود برای ارتقاء ظرفیت استادان صحبت کرد.

این ورکشاپ دوازده روزه توسط ماستر ترینیرهای وزارت تحصیلات عالی هریک پوهنمل توفیق سرورزاده و پوهنیار محمد نعیم ملکی و همچنان کمک ترینرهای مرکز PDC  پوهنمل عادله کبیری و پوهنمل خدیجه رحمانی در مرکز PDC برگزار می شود.