لیلیه ذکور پوهنتون هرات به انترنت مجهز گردید

13 May, 2019

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون امروز با حضور در جمع محصلان لیلیه و بعد از ادای نماز ظهر اعلان کرد که از این پس محصلان لیلیه ذکور میتوانند از خدمات انترنت پوهنتون هرات بهره مند گردند.

وی گفت: این سهولت به اساس وعده ریاست پوهنتون هرات مبنی بر به دسترس قرار دادن انترنت برای محصلان لیلیه ذکور انجام شده است.

وی همچنان از مدیریت لیلیه و محصلان که با رعایت مقررات لیلیه باعث شدند تا لیلیه ذکور پوهنتون هرات عنوان بهترین لیلیه ذکور کشور را از آن خود کند تشکر و قدردانی نموده و آنرا احساس نیک، همدلی و برادری میان محصلان لیلیه ذکور پوهنتون هرات دانست.

معاون مالی واداری پوهنتون وعده سپرد تا در آیندۀ نزدیک مرکز کامپیوتر مجهز به انترنت در لیلیه ذکور نیز فعال خواهد گشت.

در اخیر نماینده محصلان لیلیه نیزاز حسن نیت ریاست پوهنتون هرات اظهار سپاس نمود.