سومین کنفرانس علمی استاد عبداللطیف فایق

10 Sep, 2018

سومین کنفرانس علمی پوهنوال عبداللطیف فایق استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات تحت عنوان «بررسی حکم افتاء به گونۀ آنلاین» امروز در سالون کنفرانس های مولانا جامی واقع در پوهنحی شرعیات با حضور تعداد زیادی از استادان و محصلان پوهنحی های مختلف برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس اهمیت استفاده از کانال¬های ماهواره یی و شبکه های آنلاین جهت تبیین و رساندن احکام شرعی به تمام مسلمانان جهان عنوان گردید.

پوهنوال فایق، ضمن معرفی فتوای عادی مستقیم و افتاء از طریق کانال¬های جهانی و آنلاین افزود: امروزه دسترسی به کانال های ماهواره یی و انترنتی گسترش یافته است و استفاده از وسایل جدید غرض نزدیک ساختن مردم از جمله نعمت-های الهی بر بشر به شمار میرود، بشرط اینکه در نشر و پخش احکام الهی و برنامه های مُباحه استفاده شود.
استاد فایق افتاء از طریق آنلاین را زمینۀ دسترسی مردم به احکام شرعی وحل مسائل و قضایای جدید عنوان کرده گفت: در عصر حاضر افتاء آنلاین منضبط، از طریق کانال¬های ماهواره یی و تلویزیونی بر امت مسلمه فرض کفایی است.
در این کنفرانس به سوالات حاضران، پاسخ¬های قناعت بخش از جانب استاد فایق ارائه گردید که مورد توجه حاضران و هیئت ژوری قرار گرفت.

کنفرانس استاد فایق از جانب هیئت ژوری مثبت ارزیابی گردید.