سومین و آخرین روز امتحان کانکور 1397 پوهنتون هرات پیش از چاشت امروز موفقانه پایان یافت

26 Jun, 2018

سومین و آخرین روز امتحان کانکور 1397 پوهنتون هرات پیش از چاشت امروز موفقانه پایان یافت؛ این در حالی است که دیروز پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رئیس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز از پروسۀ اخذ امتحان کانکور هرات دیدن به عمل آورد
یک منبع مسؤول پوهنتون به آمریت آگاهی عامه خبر داد که امتحان کانکور امسال با حضور بیش از 12000 متقاضی پسر و دختر از شهر و ولسوالی های هرات، با نظم و دسپلین مطلوب، برگزار شد.
این منبع افزود: در طی سه روز امتحان هیچ نوع شکایتی دال بر بی نظمی در امتحان و نارضایتی از طرف مشمولین کانکور به ملاحظه نرسید و متقاضیان کانکور از نظم حاکم بر فضای امتحان، ابراز رضایت نمودند. منبع در اخیر اظهار داشت: از تعداد یاد شده 4625 تن آن ها در پوهنتون هرات جذب خواهند گردید.