دیدار مسؤول بخش فرهنگی سفارت روسیه از پوهنتون هرات

11 Feb, 2018

ویچسلاو نیکراسوف مسؤول بخش فرهنگی سفارت کشور روسیه وهیئت همراهش با پوهنیار عبدالله یمایی معاون علمی و سرپرست پوهنتون هرات در حالی که محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری و استادان پوهنحی های حقوق و طب نیز حضور داشتند دیدار وگفتگو نمود

آقای نیکراسوف هدف از این دیدار را ایجاد روابط علمی – فرهنگی میان پوهنتون­های آن کشور و همکاری درجهت ارتقای ظرفیت­های علمی استادان پوهنتون هرات عنوان نمود.

پوهنیار عبدالله یمایی سرپرست پوهنتون هرات ضمن ارائه معلومات در مورد پوهنتون هرات، از برنامه های سفارت کشور روسیه جهت ارتقای ظرفیت های علمی استقبال نموده و خواهان همکاری های بیشتر در زمینه تحقیقات علمی مشترک، اعطای بورسیه های تحصیلی و تجهیزات برای پوهنتون هرات گردید که مورد توجه آقای نیکراسوف قرار گرفت.