دومین امتحان انگلیسی ماستری پوهنحی اقتصاد برگزار شد.

31 Oct, 2018

در این امتحان نزدیک به 140 تن از متقاضیان اشتراک نمودند که بعد از اخذ نمره معیاری شامل امتحان اختصاصی این برنامه میشوند و بعد از سپری نمودن امتحان اختصاصی آنعده از اشتراک کنندگان که بلندترین نمره را دریافت کنند، شامل برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد خواهند شد.