دور دوم برنامه های آموزشی آی تی برای کارمندان ادارات دولتی در پوهنتون هرات برگزار شد.

11 Feb, 2018

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات برنامه های آموزشی آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات را نقطه عطفی در ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان ادارات دولتی عنوان نموده گفت: این برنامه های آموزشی به اساس تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون هرات و مقام ولایت هرات برگزار میگردد.

محمد آصف سعیدی رئیس منابع بشری مقام ولایت هرات ضمن قدردانی از همکاری های پوهنتون هرات، فراگیری مهارتهای آی تی را مفید ومؤثر عنوان کرده گفت: ازآنجا که در دنیای امروز تکنالوژی حرف اول را میزند و تمام سیستم های اداری براساس آن فعالیت میکنند، ایجاب مینماید تا کارمندان ادارات دولتی نیز مهارتهای آی تی را فرا گرفته تا در راستای ارائه خدمات با کیفیت، بهتر و به موقع برای شهروندان امور مربوطه را به حسن صورت انجام دهند.

رئیس منابع بشری مقام ولایت هرات از برگزاری دوره های آموزشی بیشتر برای کارمندان ادارات دولتی در سال آینده خبرداد.

جاهد ظهیر احمدی مسؤل مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات ضمن معرفی اهداف این برنامه، برگزاری این دوره ها را در ارتقای سطح دانش مسلکی آی تی کارمندان دوایر دولتی مفید عنوان کرده گفت: در حدود 100 تن از کارمندان ادارات دولتی به مدت 2 ماه در دوره های ابتدایی و پیشرفته بخش آی تی اشتراک مینمایند.

این دوره های آموزشی بعد از ختم محفل افتتاحیه، رسماً آغاز گردید.