جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون هرات در سالون کنفرانسهای استاد مشعل برگزار شد.

29 Jul, 2018

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در سخنان افتتاحیه خود به ارائه گزارش از اشترک در جلسه روسای پوهنتون ها که در مقر وزارت تحصیلات عالی برگزار گردیده بود معلومات داده گفت: خوشبختانه تشکیل و استقلالیت مالی پوهنتون هرات تأیید گردیده است، که رسماً به پوهنتون هرات اطلاع داده خواهد شد.
رئیس پوهنتون هرات کسب استقلالیت مالی پوهنتون هرات را دستآوردی دیگر برای این نهاد علمی خوانده ضمن تبریکی آن، از روسای پوهنحی ها خواست با جدیت بیشتر به نظارت و کنترول از بخشهای مربوطه پرداخته تا تغییرات لازم مطابق به پالیسی های وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون هرات رونما گردد.
وی همچنان از ایجاد کمیتۀ بازنگری لکچرنوت ها و کمیتۀ فرهنگی ارزشهای پوهنتونی قبل از شروع سمستر خزانی نیز خبر داد.
در ادامه گزارشهای بازنگری نصاب پوهنحی ها و طرزالعمل کاری کمیتۀ ترفیعات علمی توسط منشی جلسه ارائه گردید و تصمیمات لازم توسط اعضای جلسه اتخاذ گردید.
درپایان اعضای جلسه به بررسی دوسیه های تقرر، ترفیع و انفکاک پرداختند.