جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون هرات برگزار شد.

28 Oct, 2018

رئیس پوهنتون هرات ضمن ارائه گزارش فعالیت¬ها و دستآوردهای اخیر پوهنتون، در مورد چالش¬ها و مشکلات پوهنتون هرات صحبت کرد و بر توجه استادان و روسای پوهنحی-ها به پروسۀ اعتباردهی پوهنتون هرات، بهبود کیفیت تدریس و پیشبرد امور اداری که می¬تواند پوهنتون هرات را در سطح ولایت و کشور به یک پوهنتون برتر مبدل سازد، تأکید نمود.

در ادامه پوهنمل علی احمد کاوه مسئول واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون به معرفی پالیسی بازنگری سالانه و دوره¬ای برنامه¬های علمی پرداخته گفت: بازنگری سالانۀ برنامه¬های علمی به منظور ترویج و نهادینه¬سازی فرهنگ بهبود کیفیت در پروسۀ متداول تطبیق برنامه¬های علمی به هدف حصول اطمینان از کیفیت تطبیق می¬گردد و اهداف کلیدی آن حصول اطمینان از نشر و تطبیق معیارهای کیفی و حفظ آن در روند یادگیری محصلان در سطح مطلوب و تداوم بهبود کیفیت و تشخیص ساحاتی که نیازمند بهبود اند و همچنان تشویق و حمایت از نوآوری¬ها در تطبیق برنامه¬های علمی است.

در پایان این جلسه، دوسیه های تقرر، ترفیع و تثبیت رتبه¬های علمی استادان مورد بررسی قرار گرفت.