جلسه معاون مالی واداری پوهنتون هرات با استادان و مدیران بخشهای اداری

11 Feb, 2018

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات در جمع نمایندگان پوهنحی ها، آمران و مدیران بخش های مختلف پوهنتون، خطوط اصلی آمادگی های سمستر بهاری سال 1397 خورشیدی را توضیح نمود. معاون مالی و اداری پوهنتون هرات، ایجاد فضای آرام، آمادگی های لازم برای شروع سال تحصیلی جدید، لوازم، تجهیزات و تقویت حوزۀ مدیریت و ادارۀ سالم و سنجش راه کارها جهت تأمین امنیت بهتر برای منسوبین و مراجعین پوهنتون هرات را مورد تأکید قرار داد.

او در مورد اهمیت کنترول و نظارت مدیران بخش­های مختلف اداری از ساحات کاری­شان، پاسخ­گویی به موقع به مراجعین، رعایت قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازمه برای مراجعین صحبت نموده و از حاضرین جلسه خواست تا نظرات خویش را جهت فراهم آوری تسهیلات لازمه در سمستر جدید تحصیلی ارائه دارند.در ادامه اعضای جلسه به ارائه طرح ها و پیشنهادات خویش پرداختند و تصامیم لازم اتخاذ نمودند و در مورد چگونگی پیشبرد و به مرحله اجرا درآوردن آنها بحث و گفتگو نمودند.