تصدیق نامه های اشتراک کنندگان کورسهای آموزشی آی تی امروز در پوهنتون هرات توزیع گردید.

14 Apr, 2018

در مراسم توزیع پوهندوی دکتورعبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی هرات، الحاج نورالحق احمدی آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف ادارۀ مقام ولایت هرات، دکتورنوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی، روسای ادارات دولتی، معاونان پوهنتون و برخی استادان اشتراک داشتند. 

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن تشکری از همکاری های مقام ولایت هرات و مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات گفت: پوهنتون ها مراکز روشنگری در تمام عرصه های علمی - اجتماعی میباشند، این بار نیز پوهنتون هرات به اساس پلان استراتیژیک خود اقدامات اساسی و گام¬های عملی جهت ایجاد تغییرات و خدمات اجتماعی برمیدارد

دکتور فایز در مورد اهداف پوهنتون ها صحبت نموده گفت: هئیت رهبری پوهنتون هرات بر تربیه کادر متخصص و با ظرفیت بالای علمی، ایجاد همکاری و ارتباطات با ادارات دولتی و دخیل ساختن سکتور خصوصی برای برآورده سازی نیازهای متقابل تأکید دارد و عملاً با چندین اداره تفاهمنامه همکاری امضاء نموده و مطابق به پلان های این ریاست چند تفاهمنامه همکاری دیگر نیز امضاء خواهد نمود.

وی افزود: هیئت رهبری نه تنها برنامه های آموزشی آی تی، بلکه در رشته های مدیریت، پلان سازی و ایجاد پلان های استراتیژیک نیز آماده همکاری با ادارات دولتی و برگزاری دوره های آموزشی می باشد

پوهنیارعاشق الله علیزی رئیس پوهنحی کمپیوترساینس پیرامون صنوف آموزشی کارمندان دوایر دولتی صحبت نموده گفت: در این دوره که از طرف مرکز آموزشی ITCH تدویر یافته، 100 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی اشتراک ورزیده که بعد از سپری نمودن امتحان نهایی به تعداد 67 تن ایشان سند فراغت بدست می آوردند.

دکتور نوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی و دو تن از اشتراک کننده گان در رابطه با برگزاری همچو برنامه ها و ظرفیت سازی کارمندان در ادارات دولتی صحبت همه جانبه نموده و از پوهنتون هرات جهت راه اندازی این برنامه های آموزشی تشکر نمودند. 

در ادامه الحاج نورالحق احمدی ضمن تشکر از برگزارکننده گان این دورۀ آموزشی، تکنالوژی را کلید رمز موفقیت کارکنان خدمات ملکی دراجرأ وظیفۀ آنها خوانده گفت: برگزاری همچو دوره های آموزشی نقش مؤثری را بر ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات و حکومتداری خوب داشته و تکنالوژی سرعت و دقت کار را بلند برده ومهارتهای فردی اشخاص را ارتقا میبخشد. 

همچنان سپاس نامه هایی که مقام ولایت هرات ترتیب داده بود به پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون و سه تن از استادان پوهنحی کامپیوترساینس و تصدیق نامه های اشتراک کنندگان توسط مهمانان توزیع گردید.