تجلیل از محو خشونت علیه زنان

02 Dec, 2017

پوهنتون هرات امروز با شعار (محو خشونت علیه زنان که متکی به ارزشهای اعتقادی و اخلاقی ماست) از این روز تجلیل به عمل آورد.

در آغاز خانم آنجلا سروری مدیر عمومی جندر با سخنان استقبالیه از مهمانان پذیرایی و روی اهداف تجلیل از این روز، روشنی انداخت.

 پوهنیارعبدالله یمایی معاون علمی پوهنتون هرات در سخنان مبسوطی استدلال نمود، هرگاه خشونت عام است، مشارکت علیه آن نیز باید همه گیر و گسترده باشد. وی گفت: در صورت مشارکت فعال زنان در عرصه های اجتماعی، سطح اقتصاد خانواده ها ارتقاء یافته و کشور مسیر پویایی و بالندگی را طی خواهد کرد.

 

سخنران بعدی پوهنمل غلام شاه عادل رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون با یک نگاه تاریخی، تکامل تدریجی حقوق زنان از گذشته های تاریخی تا امروز را بیان نموده افزود: زنان محور نظام حقوقی و اجتماعی کشوراند زیرا آنها ساختار شخصیت های بعدی جامعه را آموزش میدهند و این امر منطقاً منجر به استقلال وهمگرایی و اجتناب از خشونت و تبعیض میشود.

 در بخش دیگر پوهنمل سهیلا عرفانی رئیس پوهنحی ژورنالیزم وارتباطات جمعی با این بحث که تجلیل و تکریم کافی نیست، باید با عمل مداوم، روزمره در هر موقعی که قرار داریم در توانمندسازی و استقلال فکری زنان کوشا باشیم، آگاهی دهی از طریق آموزش را در زمینه مؤثر خواند.

در ادامه خانم ثریا پاکزاد رئیس ندای زن گفت: شکل گیری شخصیت ها اهم از مردان و زنان را باید از خانواده آغاز کرد. وی همچنان ازانواع خشونت های پنهان و نامریی علیه زنان یاد آوری و افزود: با تنفیذ قانون و پایداری سلامت فکری جامعه باید تغییرات را در بهبود امور حقوق زنان، نهادینه ساخت.

women's rights.

 خانم مریم فروتن از پوهنحی علوم اجتماعی با ارائه یک پرزنتیشن مفاد یک تحقیق علمی پیرامون بررسی علل خشونت علیه زنان هرات را به تصویر کشیده و علل و اسباب انواع خشونت های جاری علیه زنان کشور را، تشریح نمود.

 در پنلی که به اشتراک پوهنمل عادله کبیری استاد پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، دوکتور مدبر استاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی و پوهنمل علی احمد کاوه برگزار شد هیئت پنل به تشریح دیدگاه های خویش پیرامون موضوع پرداخته، به سوالات حاضران پاسخ گفتند.