تجلیل از روز جهانی زن در پوهنځی زراعت پوهنتون هرات

13 Mar, 2019

ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات و پوهنحی زراعت پوهنتون هرات با همکاری پروژGRAIN در راستای ارج گذاری به روز جهانی زن محفلی را با اشتراک حدود 80 تن از محصلین پوهنحی زراعت، کارمندان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات ، ریاست امور زنان، کارمندان پروژه های زراعتی در سالون کنفرانسهای پوهنحی زراعت پوهنتون برگزار کرد.

در این محفل  محمد شاه ررف مسول پروؤه GRAIN  در زون غرب در مورد نقش پروژه GRAIN در ظرفیت سازی  کارمندان انستیتوت تحقیقات  زراعتی خصوصا خانم ها توضح ارایه نمود.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهتنون هرات نقش زنان و سهم گیری محصلین و فارغین اناث از پوهنحی زراعت را در تحقیقات، انکشاف و ترویج  زراعت را برجسته نمود .

سونیا غفوری، خانم ملالی، خانم هانیه حیدری،  خانم آمنه و عزیزه نوری از نقش پروژه GRAIN  در جهت توانمند سازی خانم ها معلومات رایه نمودند .

پوهندوی دکتور عبدالستار فاضلی رئیس پوهنحی زراعت در مورد نقش زنان در ساحات زراعتی صحبت کرد.

انحینیر عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات سهم گیری متخصصین اناث در تولید، پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری مهم ارزیابی نمود .

در پایان محفل برای تمام اشتراک کنندگان خانم از طرف پروژه GRAIN  تحایف توزیع شد.