برگزاری جلسه تضمین کیفیت

10 جدی, 1396

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون هرات پس از اجرای ارزیای خودی، طی جلسه¬یی با حضور هیئت رهبری پوهنتون، گزارش خود را جهت بحث و گفتگو در مورد چگونگی تهیه اسناد برای معیارهای مختلف تضمین کیفیت و نهایی شدن گزارش، برگزار نمود.

در این نشست پس از ارائه گزارش ارزیابی خودی، معیارها و شواهدی که برای هر معیار لازم بود مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید معاونیت ها، روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و بخشهای فرعی اسناد لازم را تهیه و آمادگی لازم برای ارزیابی و بازنگری، توسط بازنگران بیرونی وزارت تحصیلات عالی گرفته شود

قرار است هیئت بازنگران بیرونی وزارت تحصیلات عالی برای ارزیابی و اعتبار دهی به پوهنتون هرات عازم گردند..