اولین جلسه کمیتۀ داخلی بودجۀ پوهنتون هرات برگزار شد.

03 Sep, 2018

اولین جلسۀ کمیتۀ داخلی بودجۀ پوهنتون امروز در اتاق جلسات ریاست پوهنتون هرات، تحت ریاست محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون، نمایندۀ دفتر حمایت از پوهنتون¬ها و انکشاف نیروی بشری USWDP و اعضای این کمیته دایر شد.
معاون مالی و اداری پوهنتون پیرامون تشکیل و ایجاد کمیتۀ داخلی بودجۀ پوهنتون هرات (پوهنتون¬های دارای استقلالیت مالی) که براساس هدایت وزارت مالیه در چوکات معاونیت مالی و اداری تشکیل می¬گردد و اداره را در پلان-گذاری، ترتیب بودجه پیشنهادی، نظارت از امور مالی و تدارکاتی و اولویت¬بندی فعالیت¬های اداره کمک و همکاری می¬نماید، به طور مفصل و همه جانبه صحبت نموده مکلفیت¬ها و وظایف هر یک از اعضای آن کمیته را توضیح داد.
بعداً آقای هوتک نماینده دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری به ارتباط کمیتۀ بودجۀ داخلی پوهنتون معلومات ارائه نمود.

سپس اعضای جلسه طبق اجندا به ارتباط موضوعات مطروحه به تبادل نظر پرداخته و در زمینۀ برداشتن گام¬های عملی اظهار آمادگی نمودند.

همچنان در این جلسه تقویم جلسات کمیته داخلی بودجه پوهنتون تعیین و وظایف اعضای کمیته نیز مشخص گردید.