امتحانات نهایی سمستر خزانی پوهنحی های شانزده گانۀ پوهنتون هرات، آغاز و اخذ گردید

02 Dec, 2017

پوهنیار عبدالله یمایی معاون علمی، پوهنوال قاهره رسولی معاون امور محصلان و محمد نذیر سکندری معاون مالی و اداری پوهنتون هرات از جریان امتحانات پوهنحی های مختلفه بازدید بعمل آورده، از نظم حاکم در فضای امتحان ابراز خرسندی نمودند.

 هیئت رهبری پوهنتون هنگام بازدید با چند تن از محصلان ذکور واناث از نحوه اخذ سوال ها، صحبت نمودند و جریان امتحان را مطابق به لوایح وزارت تحصیلات عالی خواندند. یک منبع مسوول به آمریت ارتباطات و آگاهی عامه خبر داد که تدابیر قبلی توسط کمیته های امتحانات جهت انجام بهتر جریان امتحانات، اتخاذ گردیده تا روال امتحانات بطور قانونی و مطابق نورم های وزارت تحصیلات عالی اخذ گردد.