مسابقه مقاله نویسی

25 May, 2019

قرار است به مناسبت صدمین سالروز استقلال کشور مسابقه مقاله نویسی پیرامون (سالروز استقلال افغانستان) در سطح استادان و محصلان پوهنتون­های دولتی به صورت جداگانه برگزار گردد که از میان مقالات برگزیده شده استادان ومحصلان از هر نهاد تحصیلی سه بهترین مقاله استادان و سه بهترین مقاله محصلان پوهنتون­ها با در نظر داشت معیارهای وضع شده جهت کسب جایزه و اهدای تحسین نامه در مدت 25 روز به شکل هارد و سافت به مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات و همچنان به ایمیل p.r_office@mohe.gov.af  ریاست نشرات و ارتباطات عامه وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند.

معیارهای مقالات استادان:

 1. مقاله دارای مقدمه، روش تحقیق، مناقشه و نتیجه گیری با ذکر منابع و ماخذ باشد.
 2. نویسنده از مطالب تکراری و کاپی پست جداً جلوگیری نموده و در غیر آن از این پروسه حذف می شود.
 3. حجم مقاله حداقل هفت هزار (7000) کلمه و حداکثر ده هزار (10000) کلمه باشد.
 4. اندازه عنوان مقاله 18بولد، عناوین اصلی بخش های مقاله 16 بولد، عناوین فرعی 14 نورمال و در نهایت اندازه متن مقاله قرار 14 نورمال باشد.
 5. فاصله میان خطوط (1) تنظیم گردد.
 6.  فاصله میان پاراگراف­ها (Before) صفر و (After) قرار 4 تنظیم گردد.
 7.  نوعیت خط (B lotus) باشد.

معیارهای مقالات محصلان

 1.  مقاله دارای مقدمه، مناقشه ونتیجه گیری با ذکر منابع باشد.
 2.  حجم مقاله حداقل چهار هزار (4000) کلمه و حداکثر هفت (7000) کلمه باشد.
 3.  اندازه عنوان مقاله 18 بولد، عنوان اصلی بخش ها مقاله 16 بولد، عناوین فرعی 14 نورمال و در نهایت اندازه متن مقاله قرار 14 نورمال باشد.
 4.  فاصله میان خطوط قرار (1) تنظیم گردد.
 5.  نوعیت خط (B lotus) باشد.