اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی طب پوهنتون هرات

03 Dec, 2017

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اطفال) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 12/9/1396 الی 12/10/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.