اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی تعلیم تربیه و پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات

30 Jan, 2018
  1. پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک)
  2. و پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دیتابس) را برای بار مجدد در سال 1396 به اعلان میسپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 3/11/1396 الی 17/11/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.