اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

25 میزان, 1397

پوهنحی (شرعیات) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (ثقافت اسلامی) را در سال 1397 برا

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های اقتصاد و انجینیری

23 میزان, 1397

پوهنحی (اقتصاد) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مالی وبانکی) و پوهنحی (انجینیری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان م

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی علوم اجتماعی

11 میزان, 1397

پوهنحی (علوم اجتماعی) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تاریخ) و (یک) بست دیپارتمنت (جغرافیا) را در س

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

11 میزان, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پشتو) را در سال 1397 برای بار دوم به اع

Pages