اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های ساینس و تعلیم تربیه

14 حمل, 1397

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک) و پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوتر ساینس

19 حوت, 1396

پوهنحی (کمپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را در سال

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی طب پوهنتون هرات

22 دلو, 1396

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اطفال) را در سال 1396 برای بار دوم به اعلان می

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی ساینس و کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات

08 دلو, 1396
  1. پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (کیمیا)

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی تعلیم تربیه و پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات

23 حمل, 2018
  1. پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک)

Pages