اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

16 Jan, 2018
  1. پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تربیت بدنی)
  2. پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (میکاترونیک) و (یک) بست دیپارتمنت (آرکیتچکر)
  3. پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک)بست دیپارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی)
  4. و پوهنحی (تعلیم وتربیه، موسسه تحصیلات عالی ولایت نیمروز) (دو) بست دیپارتمنت (کیمیا) را برای بار مجدد در سال 1396 به اعلان میسپارند.

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 23/10/1396 الی 8/11/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.