اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی طب پوهنتون هرات

11 Feb, 2018

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اطفال) را در سال 1396 برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 22/11/1396 الی 7/12/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.