اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی ساینس و کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات

31 Jan, 2018
  1. پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (کیمیا)
  2. و پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را برای بار مجدد در سال 1396 به اعلان میسپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 8/11/1396 الی 23/11/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.