اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون هرات

06 Apr, 2019

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنحی (تعلیم و تربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1398 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند