اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

13 قوس, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1397

Herat University Scientific Announcement The literature Faculty

10 قوس, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (زبان و ادبیات انگلیس

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی انجینیری

13 قوس, 1397

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار د

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

25 میزان, 1397

پوهنحی (شرعیات) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (ثقافت اسلامی) را در سال 1397 برا

Pages