اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات

12 Dec, 2017

پوهنحی (انجینیری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول)و (یک) بست دیپارتمنت (مکاترونیک) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 21/9/1396 الی 21/10/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.