اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های طب و ساینس

29 Jul, 2018

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) و پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (داخله ) را در سال 1397 برای بار مجدد به اعلان می­سپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.