اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های ساینس و تعلیم تربیه

04 Apr, 2018

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک) و پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 14/1/1397 الی 14/2/1397 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.