اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های حقوق و طب

08 Sep, 2019

پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (حقوق عامه) و پوهنحی (طب) دیپارتمنت (صحت عامه وامراض ساری، مضمون انتانی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می¬سپارند.
متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات
بسپارند